Opettajien ääni kuuluviin muotoilun koulutuksen kehittämisessä

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta muuttuvassa koulutus- ja työympäristössä vuodelta 2014 on edelleen ajankohtainen. Tulosten perusteella muotoilualaa tulee kehittää suuntaan, joka perustuu työelämälähtöisyyteen ja huomioi alan erikoisen luonteen. Se onnistuu, jos opettajat voivat osallistua koulutussuunnitteluun ja oman työnsä kehittämiseen. Samalla opettajien ammatillinen identiteetti vahvistuu ja työtyytyväisyys lisääntyy.

Opettajien asemaa voidaan vahvistaa ja tarkentaa erilaisten sopimusten avulla. Oman luovuuden ylläpitäminen on monen Ornamon tutkimukseen vastanneen mielestä edellytys opetustyön tekemiselle. Työskentely opetustyön lisäksi omassa yrityksessä tai freelancerina koetaan tärkeänä. Siksi opettajan työtuntimäärään tulisi sisällyttää oman luovan työn tekeminen ja siihen tulee kannustaa ja sitä tulee tukea.

Design or Die -hankkeessa vahvistetaan opettajien osaamista muutoksessa valmennuksen avulla. Vuonna 2018 pilotoidaan hankkeen aikana syntyneiden kokemusten perusteella rakennettu opettajien valmennus. Design or Die -hankkeessa kertyy runsaasti tietoa hyvistä opetuskäytänteistä, muotoilun koulutuksen muutostarpeista sekä esimerkiksi yritysyhteistyön uusista mahdollisuuksista.  Mikäli pilotti osoittautuu toimivaksi ja tuottaa selkeää lisäarvoa, laajennetaan se kaikkia muotoilun opettajia koskevaksi Lahden ammattikorkeakoulussa. Lisäksi valmennuksesta tuotetaan tietoa muille oppilaitoksille hyödynnettäväksi.

Ammattikorkeakoulun muotoilun opettajat ovat monipuolisia osaajia, jotka ovat varsinaisen opetustyönsä lisäksi mukana erilaisissa kehityshankkeissa. Työnkuvansa vuoksi opettajat työskentelevät kollegiaalisesti ja työtehtävien vuoksi joudutaan ylittämään erilaisia rajoja. Se voi tuottaa uusia ideoita, mutta se myös sirpaloittaa opettajan työtä. Opettajien pitäisi selvitä työaikansa puitteissa yhä laajenevista työtehtävistä ja mahdollisuus selvitä niistä aiheuttaa tyytymättömyyttä. Monen tasoinen osaaminen ja osallistuminen koetaan kuormittavaksi. Omista kehittymismahdollisuuksista ei olla selvillä.

Voidaan todeta, että ei ole mitään selkeää tapaa toimia ammattikorkeakouluopettajana. Johdon toiminnalla on merkitystä siihen, miten opettajat saadaan sitoutumaan ja toimimaan yhteisön jäsenenä kollegiaalisina asiantuntijoina ja näkemään yhteinen tavoitteellinen päämäärä. Muotoilun ammattilaisia, erityisesti opettajia ja tutkijoita, tuleekin kuunnella muotoilun koulutusta kehitettäessä.

Kirjoittaja: Virve Pohjola, Lahden ammattikorkeakoulu

Lähde: Muotoilukoulutus murroksessa (Ornamo)

https://www.ornamo.fi/app/uploads/2015/12/Ornamo_muotoilukoulutus_murroksessa_web.pdf